Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình sai phép tại khách sạn Eden

[ad_1]

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc không đồng ý điều chỉnh phương án kiến trúc khách sạn Eden tại khu đất lô A2, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 18, khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ Royal Era 1 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

</p> <p>UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng buộc chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Thùy (trụ sở ở Hà Nội) tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai phép, thực hiện đúng nội dung Giấy phép xây dựng số 2362/GPXD do Sở Xây dựng thành phố cấp ngày 6/12/2016.</p> <p>Trong trường hợp chủ đầu tư không chấp hành, phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 30/5.</p> <p>Khách sạn Eden được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp phép năm 2016 với quy mô một tầng hầm, 22 tầng nổi (trong đó có một tầng lửng và một tum thang).</p> <p>Qua công tác nắm địa bàn, UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện công trình này xây dựng sai với nội dung giấy phép. Cụ thể, theo giấy phép được cấp là 96 phòng ngủ nhưng khách sạn này đã xây 225 phòng, tức vượt 129 phòng. Phường đã lập biên bản đình chỉ thi công và báo Sở Xây dựng.</p> <p>Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã vào cuộc, xử lý và xử phạt hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép đối với chủ đầu tư số tiền 501 triệu đồng và nhà thầu thi công mức phạt 40 triệu đồng.</p> <p>Đồng thời, yêu cầu khách sạn này làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép nhưng UBND thành phố Đà Nẵng đã không đồng tình.</p> <p></span></p> <p class="author">Theo Kiều Linh</p> <p class="source" data-field="source">Vneconomy</p> </p></div> [ad_2] <br /><a href="http://cafef.vn/da-nang-yeu-cau-thao-do-cong-trinh-sai-phep-tai-khach-san-eden-20180507172707883.chn">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://blog.bestland.vn/?p=2481" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%C3%A1o+d%E1%BB%A1+c%C3%B4ng+tr%C3%ACnh+sai+ph%C3%A9p+t%E1%BA%A1i+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Eden via %40tybestland&url=https://blog.bestland.vn/?p=2481" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://blog.bestland.vn/?p=2481&title=%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%C3%A1o+d%E1%BB%A1+c%C3%B4ng+tr%C3%ACnh+sai+ph%C3%A9p+t%E1%BA%A1i+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Eden" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://blog.bestland.vn/?p=2481&title=%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%C3%A1o+d%E1%BB%A1+c%C3%B4ng+tr%C3%ACnh+sai+ph%C3%A9p+t%E1%BA%A1i+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Eden" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://blog.bestland.vn/?p=2481&description=%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%C3%A1o+d%E1%BB%A1+c%C3%B4ng+tr%C3%ACnh+sai+ph%C3%A9p+t%E1%BA%A1i+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Eden&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2018-05-07T20:22:12+07:00","datePublished":"2018-05-07T20:22:12+07:00","dateModified":"2018-05-07T20:22:12+07:00","headline":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng y\u00eau c\u1ea7u th\u00e1o d\u1ee1 c\u00f4ng tr\u00ecnh sai ph\u00e9p t\u1ea1i kh\u00e1ch s\u1ea1n Eden","name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng y\u00eau c\u1ea7u th\u00e1o d\u1ee1 c\u00f4ng tr\u00ecnh sai ph\u00e9p t\u1ea1i kh\u00e1ch s\u1ea1n Eden","keywords":[],"url":"https:\/\/blog.bestland.vn\/da-nang-yeu-cau-thao-do-cong-trinh-sai-phep-tai-khach-san-eden\/","description":"[ad_1] UBND th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng v\u1eeba ban h\u00e0nh v\u0103n b\u1ea3n v\u1ec1 vi\u1ec7c kh\u00f4ng \u0111\u1ed3ng \u00fd \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n ki\u1ebfn tr\u00fac kh\u00e1ch s\u1ea1n Eden t\u1ea1i khu \u0111\u1ea5t l\u00f4 A2, th\u1eeda \u0111\u1ea5t s\u1ed1 27, t\u1edd b\u1ea3n \u0111\u1ed3 s\u1ed1 18, khu ph\u1ee9c h\u1ee3p \u0111\u00f4 th\u1ecb, th\u01b0","copyrightYear":"2018","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Blog BestLand","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/blog.bestland.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/web.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/bestland.vn","https:\/\/twitter.com\/TyBestland","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/bestland","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCGuvgQlb26BerwF6V8s3M-g","https:\/\/www.pinterest.com\/bestlanddotvn\/","https:\/\/www.instagram.com\/bestlandvn\/"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/blog.bestland.vn\/da-nang-yeu-cau-thao-do-cong-trinh-sai-phep-tai-khach-san-eden\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"bestlandadmin","url":"https:\/\/blog.bestland.vn\/author\/bestlandadmin\/"},"articleSection":"Tin T\u1ee9c","articleBody":" [ad_1]\n\n \n\n\n\n \n UBND th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng v\u1eeba ban h\u00e0nh v\u0103n b\u1ea3n v\u1ec1 vi\u1ec7c kh\u00f4ng \u0111\u1ed3ng \u00fd \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n ki\u1ebfn tr\u00fac kh\u00e1ch s\u1ea1n Eden t\u1ea1i khu \u0111\u1ea5t l\u00f4 A2, th\u1eeda \u0111\u1ea5t s\u1ed1 27, t\u1edd b\u1ea3n \u0111\u1ed3 s\u1ed1 18, khu ph\u1ee9c h\u1ee3p \u0111\u00f4 th\u1ecb, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5 Royal Era 1 (ph\u01b0\u1eddng M\u1ef9 An, qu\u1eadn Ng\u0169 H\u00e0nh S\u01a1n).UBND th\u00e0nh ph\u1ed1 giao Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng bu\u1ed9c ch\u1ee7 \u0111\u1ea7u t\u01b0 l\u00e0 C\u00f4ng ty TNHH Minh Th\u00f9y (tr\u1ee5 s\u1edf \u1edf H\u00e0 N\u1ed9i) th\u00e1o d\u1ee1 to\u00e0n b\u1ed9 ph\u1ea7n c\u00f4ng tr\u00ecnh x\u00e2y d\u1ef1ng sai ph\u00e9p, th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u00fang n\u1ed9i dung Gi\u1ea5y ph\u00e9p x\u00e2y d\u1ef1ng s\u1ed1 2362\/GPXD do S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng th\u00e0nh ph\u1ed1 c\u1ea5p ng\u00e0y 6\/12\/2016.Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p ch\u1ee7 \u0111\u1ea7u t\u01b0 kh\u00f4ng ch\u1ea5p h\u00e0nh, ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi UBND qu\u1eadn Ng\u0169 H\u00e0nh S\u01a1n t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u01b0\u1ee1ng ch\u1ebf theo \u0111\u00fang quy \u0111\u1ecbnh. S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng b\u00e1o c\u00e1o k\u1ebft qu\u1ea3 th\u1ef1c hi\u1ec7n v\u1ec1 UBND th\u00e0nh ph\u1ed1 tr\u01b0\u1edbc 30\/5.Kh\u00e1ch s\u1ea1n Eden \u0111\u01b0\u1ee3c S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng \u0110\u00e0 N\u1eb5ng c\u1ea5p ph\u00e9p n\u0103m 2016 v\u1edbi quy m\u00f4 m\u1ed9t t\u1ea7ng h\u1ea7m,\u00a022 t\u1ea7ng n\u1ed5i (trong \u0111\u00f3 c\u00f3 m\u1ed9t t\u1ea7ng l\u1eedng v\u00e0 m\u1ed9t tum thang).Qua c\u00f4ng t\u00e1c n\u1eafm \u0111\u1ecba b\u00e0n, UBND ph\u01b0\u1eddng M\u1ef9 An, qu\u1eadn Ng\u0169 H\u00e0nh S\u01a1n ph\u00e1t hi\u1ec7n c\u00f4ng tr\u00ecnh n\u00e0y x\u00e2y d\u1ef1ng sai v\u1edbi n\u1ed9i dung gi\u1ea5y ph\u00e9p. C\u1ee5 th\u1ec3, theo gi\u1ea5y ph\u00e9p \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p l\u00e0 96 ph\u00f2ng ng\u1ee7 nh\u01b0ng kh\u00e1ch s\u1ea1n n\u00e0y \u0111\u00e3 x\u00e2y 225 ph\u00f2ng, t\u1ee9c\u00a0v\u01b0\u1ee3t 129 ph\u00f2ng. Ph\u01b0\u1eddng \u0111\u00e3 l\u1eadp bi\u00ean b\u1ea3n \u0111\u00ecnh ch\u1ec9 thi c\u00f4ng v\u00e0 b\u00e1o S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng.Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3, Thanh tra\u00a0S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng\u00a0\u0111\u00e3 v\u00e0o cu\u1ed9c, x\u1eed l\u00fd v\u00e0\u00a0x\u1eed ph\u1ea1t\u00a0h\u00e0nh vi x\u00e2y d\u1ef1ng sai n\u1ed9i dung gi\u1ea5y ph\u00e9p \u0111\u1ed1i v\u1edbi ch\u1ee7 \u0111\u1ea7u t\u01b0 s\u1ed1 ti\u1ec1n 501 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng v\u00e0 nh\u00e0 th\u1ea7u thi c\u00f4ng m\u1ee9c ph\u1ea1t 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng.\u0110\u1ed3ng th\u1eddi, y\u00eau c\u1ea7u kh\u00e1ch s\u1ea1n n\u00e0y l\u00e0m th\u1ee7 t\u1ee5c xin \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh gi\u1ea5y ph\u00e9p nh\u01b0ng UBND th\u00e0nh ph\u1ed1 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng \u0111\u00e3 kh\u00f4ng \u0111\u1ed3ng t\u00ecnh.\n Theo Ki\u1ec1u Linh\n Vneconomy\n \n[ad_2]\nSource link "}</script> </article><!-- .post-listing --> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/quy-hoach-1-500-la-gi-co-quan-nao-co-tham-quyen-phe-duyet/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="qui hoạch 1/50 là gì" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/10/quy-hoach-1-500-la-gi-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/10/quy-hoach-1-500-la-gi-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="qui hoạch 1/50 là gì" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://blog.bestland.vn/quy-hoach-1-500-la-gi-co-quan-nao-co-tham-quyen-phe-duyet/" rel="bookmark">Quy hoạch 1/500 là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt?</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>3 tuần ago</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/founder-bestland-viet-nam-la-ai/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/06/marketing-bat-dong-san-1-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/06/marketing-bat-dong-san-1-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://blog.bestland.vn/founder-bestland-viet-nam-la-ai/" rel="bookmark">Founder Bestland Việt Nam là ai?</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>4 tuần ago</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/doc-ky-nhung-dieu-nay-de-mua-nha-dat-tranh-bi-lua/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://blog.bestland.vn/doc-ky-nhung-dieu-nay-de-mua-nha-dat-tranh-bi-lua/" rel="bookmark">Đọc kỹ những điều này để mua nhà đất tránh bị lừa?</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>Tháng Năm 29, 2020</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <section id="check-also-box" class="post-listing check-also-right"> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> <div class="block-head"> <h3>Check Also</h3> </div> <div class="check-also-post"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/dat-vang-cu-chi-tai-sao-nen-dau-tu/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h2 class="post-title"><a href="https://blog.bestland.vn/dat-vang-cu-chi-tai-sao-nen-dau-tu/" rel="bookmark">Đất Vàng Củ Chi Tại Sao Nên Đầu Tư</a></h2> <p>ĐẤT VÀNG CỦ CHI TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ Đất Nền Củ Chi – Những …</p> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/da-nang-yeu-cau-thao-do-cong-trinh-sai-phep-tai-khach-san-eden/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://blog.bestland.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='2481' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="cb9a588141" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="193"/></p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="search-2" class="widget widget_search"><div class="widget-top"><h4> </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://blog.bestland.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></div></div><!-- .widget /--> <div id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <div class="widget-top"><h4>Bài viết mới</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/quy-hoach-1-500-la-gi-co-quan-nao-co-tham-quyen-phe-duyet/">Quy hoạch 1/500 là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt?</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/founder-bestland-viet-nam-la-ai/">Founder Bestland Việt Nam là ai?</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/thai-do-hao-sang-trong-kinh-doanh/">Thái độ hào sảng trong kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/co-nen-mua-can-ho-eco-xuan-binh-duong-khong/">Có Nên Mua Căn Hộ Eco Xuân Bình Dương Không?</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/top-nhung-trang-dang-tin-bat-dong-san-tot-nhat-2020/">Top những trang đăng tin bất động sản tốt nhất 2020</a> </li> </ul> </div></div><!-- .widget /--><div id="recent-comments-2" class="widget widget_recent_comments"><div class="widget-top"><h4>Phản hồi gần đây</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='https://tamdattot.com/2020/06/17/top-nhung-trang-dang-tin-bat-dong-san-tot-nhat-2020/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Top những trang đăng tin bất động sản tốt nhất 2020 - Tâm Đất Tốt</a></span> trong <a href="https://blog.bestland.vn/nhung-cach-de-marketing-trong-bat-dong-san-hieu-qua/#comment-683">Những Cách để Marketing trong bất động sản hiệu quả</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='https://asianland.com.vn/' rel='external nofollow ugc' class='url'>asianland</a></span> trong <a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/#comment-8">Cách đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">hồ ngọc định</span> trong <a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/#comment-7">Cách đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='https://teccorp.vn' rel='external nofollow ugc' class='url'>TECCORP</a></span> trong <a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/#comment-6">Cách đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='https://alobooks.vn' rel='external nofollow ugc' class='url'>MINH KIÊN</a></span> trong <a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/#comment-5">Cách đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả</a></li></ul></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="custom_html-2" class="widget_text footer-widget widget_custom_html"><div class="footer-widget-top"><h4>Liên Hệ</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="textwidget custom-html-widget">Phone : <a class="rh_classic_contact_numbers" href="tel://0819096096">0819096096</a> <br>Email : <a href="mailto:lienhe@bestland.vn">lienhe@bestland.vn</a> <br>Address : 231 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM</div></div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="nav_menu-2" class="footer-widget widget_nav_menu"><div class="footer-widget-top"><h4>Liên Kết</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="menu-menu-trang-container"><ul id="menu-menu-trang" class="menu"><li id="menu-item-7119" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7119"><a href="https://bestland.vn/lien-he/">Liên Hệ</a></li> <li id="menu-item-7116" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7116"><a href="https://bestland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li> <li id="menu-item-7117" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7117"><a href="https://bestland.vn/dich-vu-ki-gui-bat-dong-san/">Ký Gửi</a></li> <li id="menu-item-7118" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7118"><a href="https://bestland.vn/hop-tac-voi-bestland/">Hợp Tác</a></li> </ul></div></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="widget-feedburner-2" class="footer-widget widget-feedburner"><div class="footer-widget-top"><h4>Đăng Ký</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="widget-feedburner-counter"> <p>Đăng Ký Nhân Tin</p> <form action="https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"> <input class="feedburner-email" type="text" name="email" value="Enter your e-mail address" onfocus="if (this.value == 'Enter your e-mail address') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Enter your e-mail address';}"> <input type="hidden" value="" name="uri"> <input type="hidden" name="loc" value="en_US"> <input class="feedburner-subscribe" type="submit" name="submit" value="Subscribe"> </form> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="https://bestland.vn">BestLand</a> | Designed by <a href="https://bestweb.com.vn/">Bestweb</a> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="https://blog.bestland.vn/feed/" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a><a class="ttip-none" title="Facebook" href="https://www.facebook.com/bestland.vn" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="ttip-none" title="Twitter" href="https://twitter.com/TyBestland" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="ttip-none" title="Pinterest" href="https://www.pinterest.com/bestlanddotvn/" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i></a><a class="ttip-none" title="LinkedIn" href="https://www.linkedin.com/company/bestland" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i></a><a class="ttip-none" title="Youtube" href="https://www.youtube.com/channel/UCGuvgQlb26BerwF6V8s3M-g" target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a><a class="ttip-none" title="instagram" href="https://www.instagram.com/bestlandvn/" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2020, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <div id="reading-position-indicator"></div> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){return} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){return} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://blog.bestland.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script><script src="https://blog.bestland.vn/wp-content/cache/min/1/a9d3ef138dcdbe0e6d8bb79c649f71df.js" data-minify="1" defer></script></body> </html>